Dynamika

Súčasné moderné divadlá sú plné zložitých technologických sústav zabezpečujúcich ich chod. Firma Dynamika sa špecializuje predovšetkým na technológie riadiace chod divadelných javísk. Chod moderného javiska je ovládaný stovkami regulovaných i neregulovaných pohonov. Pohyby javiskových ťahov, na ktorých sú navešané kulisy, pohyby svetelných batérií, výkrytov, veží, horizontov, chod technológií dolného javiska (vertikálne pohyby a náklony javiskových stolov, riadenie polohy a rýchlosti toční, ovládanie nájazdových vozíkov,...) zabezpečujú inteligentné elektrické pohony ovládané cez priemyselné komunikačné rozhrania výkonnými počítačmi a na mieru ušitým riadiacim softvérom. Naša firma už viac ako desaťročie v praxi aplikuje inteligentné elektronické systémy riadiace chod divadelných javísk. V tejto oblasti má firma DYNAMIKA nadviazanú dlhodobú spoluprácu s prešovskými firmami ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY - Ing. Jozef Rusňák (dodávky vizualizačného softvéru pre OS Windows) a Ing. Vladimír Olejár (dodávky firmvéru i hardvérové súčasti pre inteligentné regulátory polohy, rýchlosti a momentu pohonov, snímače polohy, komunikačné rozhrania...). Významné referencie na Slovensku sa nachádzajú v dvoch moderných divadlách - Divadle Andreja Bagara v Nitre a v Divadle Jonáša Záborského v Prešove...

JAVISKOVÉ ŤAHY v DJZ Prešov spustené cca 2m nad javisko... Ich vertikálny pohyb je ovládaný jednosmernými motormi. Presnú polohovú reguláciu s rozlíšením po 1cm, synchrónny chod, presnú rýchlostnú a momentovú reguláciu zabezpečuje elektronika dodaná firmou Dynamika. Podobný systém riadenia ťahov je aplikovaný aj v DAB Nitra... Všetky pohyby ťahov sú naprogramované v riadiacom počítači zvlášť pre každé jedno predstavenie. To vylučuje chyby spôsobené ľudským faktorom. Všetky prestavby na javisku vykonáva automaticky riadiaci počítač. Jednotlivé, vopred naprogramované zložité zmeny scény sú spúšťané jednoduchým zásahom obsluhy, sústredenej už len na repliky hercov na javisku....

PRESNÁ REGULÁCIA RÝCHLOSTI A POLOHY TOČNE v DAB Nitra. Pohľad do „podpalubia“ kazety točne zobrazuje pohon točne - asynchrónny trojfázový motor napájaný z frekvenčného meniča EMERSON. Chod frekvenčného meniča je ovládaný inteligentným číslicovým regulátorom polohy ktorý prijíma povely z riadiaceho počítača cez komunikačné rozhranie RS485 a zároveň komunikuje aj s presným 12 bitovým absolútnym rotačným snímačom polohy točne. Dodaný hardvér a softvér umožňuje regulovať rýchlosť pohybu točne i polohu s presnosťou na 0,5 stupňa (720 polôh na jednu otáčku). Prípojné miesta pre riadiaci počítač sú vytvorené v kabíne javiskových strojníkov ale aj priamo na javisku. Chod točne je možné ovládať z ľubovoľného počítača (notebooku) v ktorom je nainštalovaný riadiaci program cez jeho USB port. Podobne ako pri javiskových ťahoch i tu je možné vopred naprogramovať všetky pohyby a polohy točne pre jednotlivé predstavenia. To výrazným spôsobom zvyšuje komfort pri ovládaní točne a vylučuje nepresné a chybné pohyby spôsobené ľudským faktorom. V DJZ Prešov sú ovládané podobným spôsobom dve točne - umiestnené jedna v druhej. Odlišnosti sú len v pohonoch, ktoré sú v tomto prípade jednosmerné s meničmi DYNAMIKA AD3R-2G. Súčasné pohyby dvoch toční umožňujú vytvárať pôsobivé pohybové efekty. Obsluha javiska má v každom okamihu informáciu o polohe toční v číslicovej i grafickej podobe na obrazovke počítača...

Dialógové okná pre nastavenie parametrov pohybu toční v DJZ Prešov. Zadáva sa tu celý sled udalostí ktoré má točňa v predstavení vykonať a charakter jednotlivých pohybov (samostatný pohyb, spriahnutie s druhou točňou, cyklický charakter pohybu,...). Každému pohybu sa tu priradzuje počet celých otáčok, finálna poloha a rýchlosť alebo čas za ktorý má točňa finálnu polohu zaujať. Obsluha si tu môže ku každému pohybu písať komentáre. Poloha oboch toční v reálnom čase je zobrazovaná v podobe číselného údaja aj v podobe grafickej...

REGULÁCIA POLOHY JAVISKOVÝCH STOLOV
Ďalšou zaujímavou kapitolou v oblasti javiskovej techniky sú automatické prestavby podlahy javiska. Originálne technické riešenia sú vytvorené na malých scénach DAB i DJZ. V DJZ Prešov je podlaha malej scény tvorená 62 stolmi a v DAB Nitra dokonca 235 stolmi, ktorých vertikálny pohyb a presné polohovanie zabezpečujú regulované elektrické pohony ovládané počítačmi. Stoly dokážu zaujímať finálnu polohu s presnosťou na 1mm a ak je celá scéna vopred naprogramovaná v počítači, prestavba celého javiska trvá len niekoľko minút.

Dialógové okná pre ovládanie automatických prestavieb podlahy malej scény v DJZ Prešov. Každému zo stolov podlahy sa tu zadáva finálna poloha, rýchlosť pohybu (resp. čas za ktorý má finálnu polohu zaujať) a oneskorenie s ktorým má stôl odštartovať po zadaní pohybu celej skupine. Stoly je tu možné zoskupovať do synchrónne resp. asynchrónne sa pohybujúcich skupín. Takto ovládané stoly dávajú javisku i hľadisku malej scény oproti klasickým riešeniam celkom nové možnosti ...

ELEKTRICKÉ POHONY JAVISKOVÝCH TECHNOLÓGIÍ Firma Dynamika ponúka svoje služby zákazníkom aj pri údržbe, opravách a rekonštrukciách všetkých druhov elektrických pohonov, ktoré sa v divadlách nachádzajú. Dodávame všetky druhy jednosmerných i striedavých pohonov i ich samostatné súčasti, ako sú motory, frekvenčné meniče, riadené usmerňovače, tachodynamá, ovládacie časti pohonov...

KONTAKT: Ing. Vladislav Sivý - DYNAMIKA Sázavského 22, 080 01 PREŠOV, SR
Tel.: +421 905 247702, +421 51 7733194
E-mail: dynamika@sivy.sk, dynamika@nextra.sk